Wydział Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza

8 doktorantów

do udziału w projektach badawczych międzynarodowego programu studiów doktoranckich

w ramach

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

“Poznańskie Konsorcjum RNA”

 

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW)

Program Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wzmocnienia potencjału naukowego najlepszych polskich instytucji badawczych, tzw. okrętów flagowych polskiej nauki. W maju 2014 roku Poznańskie Konsorcjum RNA, w skład którego wchodzą Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, otrzymało status KNOW, jako jeden z zaledwie dwóch takich ośrodków zajmujących się naukami biologicznymi w Polsce (informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).

Projekty badawcze studiów doktoranckich KNOW

Poznańskie Konsorcjum RNA poszukuje kandydatów do udziału w ośmiu projektach badawczych prowadzonych w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich KNOW (wysokość stypendiów naukowych we wszystkich projektach to 3.000 zł/mies.). Krótkie opisy tych projektów są zamieszczone poniżej, a dokładne streszczenia są umieszczone w załączonych dokumentach.

  1. prof. dr hab. inż. Johannes Bluijssen Characterization of IRF1 and IRF8 transcriptional networks in vascular inflammation and identification of functional inhibitors (link)
  2. prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak Funkcja czynnika transkrypcyjnego Isl1 w różnicowaniu ludzkich komórek endokrynnych (link)
  3. dr hab. Agnieszka Ludwików Rola sumoilacji w regulacji aktywności i stabilności białka syntazy ACC typu III – ACS7 u Arabidopsis thaliana (link)
  4. dr hab. Michał Rurek Biogeneza transkryptomu mitochondrialnego kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis) podczas stresu temperaturowego (link)
  5. prof. UAM dr hab. Krzysztof Sobczak Określenie mechanizmu regulacji alternatywnego splicingu przez białko SAM68 w kontekście patomechanizmu zespołu drżenia i ataksji związanego z łamliwym chromosomem X (link)
  6. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska Rola i regulacja aktywności jęczmiennej kinazy SnRK2.2 kontrolowanej przez miR172-5p w odpowiedzi na stres niedoboru wody (link)
  7. dr hab. Piotr Ziółkowski Charakterytyka wpływu wybranych genów naprawy DNA na częstość rekombinacji mejotycznej u Arabidopsis thaliana (link)
  8. prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak Regulacja translacji w fazie elongacji przez niekodujące RNA bakterii (link)  (strona laboratorium)

 

 

Jak złożyć podanie

Podania powinny zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy oraz listę ocen ze studiów (wraz z ich średnią). Należy także załączyć kopię dyplomu studiów magisterskich lub podać przewidywany termin obrony (nie później niż do końca czerwca). W podaniu aplikanci powinni wskazać, do którego projektu kandydują. W przypadku zainteresowania więcej niż jednym projektem należy podać listę maksymalnie 3 projektów w kolejności preferencji. Ponadto należy podać dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji na temat kandydata. Podania należy złożyć elektronicznie na adres e-mail rnaschool@amu.edu.pl do dnia 15 czerwca 2016. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem.

W ocenie kandydatów będzie szczególnie brane pod uwagę: średnia ocen na studiach, zainteresowania naukowe, dotychczasowe osiągnięcia (stypendia naukowe, udział w konferencjach, publikacje, itp.), doświadczenie w pracy badawczej, staże zagraniczne i dobra znajomość języka angielskiego. Zależnie od wymagań wybranego projektu kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnologii, bioinformatyki lub pokrewnych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub, w przypadku kandydatów mieszkających za granicą, poprzez Skype. Podczas rozmowy kandydaci będą poproszeni o przedstawienie prezentacji PowerPoint w j. angielskim dotyczącej ich dotychczasowych zainteresowań naukowych.

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii UAM ma siedzibę w Collegium Biologicum, budynku będącym częścią nowoczesnego, sfinansowanego przez Państwo, kampusu UAM Morasko. Wydział Biologii UAM oferuje światowej klasy infrastrukturę i sprzyjającą atmosferę, co razem tworzy wyjątkowe środowisko dla rozwoju nauki. Pracownicy Wydziału są zaangażowani w projekty badawcze finansowane z programów Unii Europejskiej oraz agencji krajowych, m.in. z Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie Wydział zatrudnia ponad 300 pracowników, z których około 200 to pracownicy naukowi, w tym 46 profesorów tytularnych. Akademicką społeczność Wydziału Biologii dopełnia 1600 studentów studiów dziennych i zaocznych oraz 120 doktorantów.