Wydział Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza

6 doktorantów

do udziału w projektach badawczych międzynarodowego programu studiów doktoranckich

w ramach

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

“Poznańskie Konsorcjum RNA”

 

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW)

Program Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wzmocnienia potencjału naukowego najlepszych polskich instytucji badawczych, tzw. okrętów flagowych polskiej nauki. W maju 2014 roku Poznańskie Konsorcjum RNA, w skład którego wchodzą Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, otrzymało status KNOW, jako jeden z zaledwie dwóch takich ośrodków zajmujących się naukami biologicznymi w Polsce (informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).

Projekty badawcze studiów doktoranckich KNOW

Poznańskie Konsorcjum RNA poszukuje kandydatów do udziału w sześciu projektach badawczych prowadzonych w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich KNOW (wysokość stypendiów naukowych w projektach to 3.000 zł/mies.). Krótkie opisy tych projektów są zamieszczone poniżej, a dokładne streszczenia są umieszczone w załączonych dokumentach.

  1. Rola splicingu w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów mikroRNA (MIR) Arabidopsis thaliana”. Projekt dotyczy szeroko pojętej biologii molekularnej i biotechnologii roślin. Doktorant będzie prowadził doświadczenia nad biogenezą mikroRNA. Te krótkie cząsteczki RNA regulują między innymi procesy adaptacyjne roślin do różnych warunków stresowych, takich jak susza czy wysoka temperatura. Poznanie mechanizmów odpowiedzi roślin na wyżej wymienione stresy abiotyczne, związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi, jest istotne z punktu widzenia agronomii. Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).
  2. Mechanizmy prowadzące do zmian poziomu ekspresji i aktywności mikroRNA w dystrofii miotonicznej”. Dystrofia miotoniczna (DM) jest dziedziczną, wielonarządowa chorobą człowieka wywołaną akumulacją jądrową toksycznego RNA. Zadaniem doktoranta będzie zbadanie globalnych zmian poziomu ekspresji regulatorowych mikroRNA w materiale pochodzącym z biopsji mięśni pacjentów DM oraz w modelach komórkowych i w modelu zwierzęcym tej choroby z wykorzystaniem głębokiego sekwencjonowania DNA. Ostatecznym celem jest określenie wpływu zaburzeń miRNA na patomechanizm DM. Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).
  3. Charakteryzacja transkryptomów miRNA indukowanych interferonami typu I oraz identyfikacja nowych genów miRNA regulowanych przez interferon, geny docelowe i ich funkcja w odpowiedzi antywirusowej”. Charakteryzacja transkryptomów miRNA indukowanych interferonami typu I oraz identyfikacja nowych genów miRNA regulowanych przez interferon, geny docelowe i ich funkcja w odpowiedzi antywirusowej. Celem projektu jest udowodnienie  istnienia  w ludzkich komórkach  regulacji odpowiedzi przeciwwirusowej na interferon typu I przez małocząsteczkowe RNA (mi-RNA).  Doktorant będzie zaangażowany w badanie zmian na poziomie transkryptomu miRNA  i interakcji białek z chromatyną pod wpływem stymulacji interferonem typu I.  Badanie  to będzie ukierunkowane na identyfikację nowych cząsteczek miRNA , ich genów docelowych oraz potencjalnych właściwości przeciwwirusowych. Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).
  4. Identyfikacja genów tRNA i elementów tRNA-podobnych w sekwencjach genomowych”. Projekt obejmuje bioinformatyczną analizę sekwencji genomowych. W ostatnich latach poznane zostały nowe mechanizmy molekularne związane z tRNA. Cząsteczki tRNA lub ich fragmenty są zaangażowane w procesy regulatorowe w odpowiedzi komórki na warunki stresowe. Celem projektu jest identyfikacja regionów wykazujących cechy tRNA w dostępnych sekwencjach genomów prokariotycznych, eukariotycznych i wirusowych. Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).
  5. Oddziaływania RNA:RNA w regulacji ekspresji genów”. Projekt dotyczy bioinformatycznych i eksperymentalnych analiz długich niekodujących RNA (lncRNA), które to reprezentują obszerną klasę transkryptów roślinnych i zwierzęcych. Doktorant będzie uczestniczył w obszernych, wielkoskalowych badaniach bioinformatycznych uzupełnianych eksperymentami in vivo dotyczącymi wybranych lncRNA. Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).
  6. Ewoluujące sieci genowe inspirowane biochemią w świecie RNA”. Projekt dotyczy obliczeń inspirowanych biologiczne, dyscypliny wiedzy na pograniczu nauki i inżynierii, której celem jest poznanie i tworzenie systemów złożonych z użyciem modeli obliczeniowych zaprojektowanych w oparciu o wiedzę dotyczącą systemów znajdowanych w naturze. Doktorant będzie zaangażowany w projektowanie i tworzenie oprogramowania, które następnie będzie używać do ewoluowania i analizy sztucznych sieci genowych.Dokładny opis projektu w j. angielskim (link).

 

Jak złożyć podanie

Podania powinny zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy oraz listę ocen ze studiów (wraz z ich średnią). Należy także załączyć kopię dyplomu studiów magisterskich. W podaniu aplikanci powinni wskazać, do którego projektu kandydują. W przypadku zainteresowania więcej niż jednym projektem należy podać listę maksymalnie 3 projektów w kolejności preferencji. Ponadto należy podać dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji na temat kandydata. Podania należy złożyć elektronicznie na adres e-mail rnaschool@amu.edu.pl do 15 stycznia 2015. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem.

W ocenie kandydatów będzie szczególnie brane pod uwagę: średnia ocen na studiach, zainteresowania naukowe, dotychczasowe osiągnięcia (stypendia naukowe, udział w konferencjach, publikacje, itp.), doświadczenie w pracy badawczej, staże zagraniczne i dobra znajomość języka angielskiego. Zależnie od wymagań wybranego projektu kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnologii, bioinformatyki lub pokrewnych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub, w przypadku kandydatów mieszkających za granicą, poprzez Skype. Podczas rozmowy kandydaci będą poproszeni o przedstawienie prezentacji PowerPoint w j. angielskim dotyczącej ich dotychczasowych zainteresowań naukowych.

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii UAM ma siedzibę w Collegium Biologicum, budynku będącym częścią nowoczesnego, sfinansowanego przez Państwo, kampusu UAM Morasko. Wydział Biologii UAM oferuje światowej klasy infrastrukturę i sprzyjającą atmosferę, co razem tworzy wyjątkowe środowisko dla rozwoju nauki. Pracownicy Wydziału są zaangażowani w projekty badawcze finansowane z programów Unii Europejskiej oraz agencji krajowych, m.in. z Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie Wydział zatrudnia ponad 300 pracowników, z których około 200 to pracownicy naukowi, w tym 46 profesorów tytularnych. Akademicką społeczność Wydziału Biologii dopełnia 1600 studentów studiów dziennych i zaocznych oraz 120 doktorantów.