a:2:{s:2:”en”;i:2843;s:2:”pl”;i:2735;}

4th PostEURASNET Symposium – „RNA Alternative Splicing” 2016

plakat RNA 800

 

 

The 4th Post-EURASNET Meeting in Poznań, Poland, 28-30.09.2016

KNOW RNA Research Centre in Poznań at The Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań and The Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań, with help from The Committee on Molecular Biology of the Cell, Polish Academy of Sciences organizes the conference entitled “4th Post-EURASNET Meeting”.

The conference will be held in the Collegium Biologicum of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland on September 28-30, 2016 and will be organized as a consequence of three previous meetings held three times in Trieste (Italy, in 2012, 2014 and 2015). The conference aims to gather former European 2006-2011 Network of Excellence project – EURopean Alternative Splicing NETwork (EURASNET) members. Our university scientists: Prof. dr hab Artur Jarmołowski, Prof. dr hab. Janusz Bujnicki and Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska participated in the EURASNET. The conferences gather also many other scientists from all over the world interested in alternative RNA splicing and its role played in human, animal and plant disease.

Approximately 140 scientists from 18 countries, including USA, Canada, China, Argentina, Brazil, India, UK, France, Germany, Austria, Switzerland, Portugal and Poland will take part in the 4th Post-EURASNET Meeting in Poznań.

The conference theme includes the role of alternative RNA splicing in human development and significance of the process disorders in development of the pathomechanisms of different diseases (cancers, ataxias, mental illnesses, the nervous system development, the stem and progenitor cells of the nervous system, hematopoiesis and other processes and disorders) as well as the proposals of experimental therapies for combating diseases/malformations connected with alternative splicing disorders. In the case of plants, the research results are presented with regard to the role of alternative RNA splicing in plant development and response to environmental cues.

The 4th Post-EURASNET Meeting will be held under the auspices of President of the City of Poznań Mr. Jacek Jaśkowiak and His Magnificence Rector of Adam Mickiewicz University of Poznań Prof. dr hab. Andrzej Lesicki. The conference is also supported financially by Ministry of Science and Higher Education subsidy on Science Dissemination Activity and by the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) travel and accommodation grants for young participants. Such meetings stimulate further fruitful studies and new collaborations.

To read more, visit  https://sciforum.net/conference/PostEURASNET2016

 

4th PostEURASNET Symposium „RNA Alternative Splicing” 2016

 

plakat RNA 800

 

Konferencja naukowa „4th Post-EURASNET Meeting” Poznań, Poland, 28-30.09.2016

Poznańskie Konsorcjum RNA KNOW na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, z pomocą Komitetu Biologii Molekularnej  i Komórki PAN, organizuje konferencję naukową pt. „4th Post-EURASNET Meeting”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w dniach 28-30 września 2016 i będzie kontynuacją trzech poprzednich, które odbyły się 3-krotnie w Trieście (Włochy, w 2012, 2014 i 2015). Konferencja ta gromadzi głównie uczestników już zakończonego projektu europejskiego typu Network of Excellence – EURopean Alternative Splicing NETwork (EURASNET), który był realizowany w latach 2006 – 2011. W projekcie tym z naszego uniwersytetu brali udział prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Janusz Bujnicki i prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Na konferencje przyjeżdża również wielu innych naukowców zajmujących się alternatywnym splicingiem RNA i jego zaburzeniami przekładającymi się na choroby człowieka, zwierząt i roślin.  Spotkania te gromadzą wielu najlepszych specjalistów z całego świata zajmujących się tą tematyką.

W konferencji w Poznaniu udział weźmie ok. 140 naukowców z 18 krajów, w tym z USA, Kanady, Chin, Argentyny, Brazylii, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Portugalii  i Polski.

Tematyka konferencji obejmuje rolę alternatywnego splicingu RNA głównie w rozwoju człowieka i znaczenie zaburzeń tego procesu w rozwoju patomechanizmów różnych chorób (m.in. nowotwory, ataksje, choroby umysłowe, rozwój układu nerwowego, komórki macierzyste i progenitorowe układu nerwowego, hematopoeza i wiele innych procesów i schorzeń), a także propozycje terapii doświadczalnych w zwalczaniu chorób/wad rozwojowych związanych z zaburzeniami alternatywnego splicingu. W przypadku roślin przedstawiane są przede wszystkim wyniki badań nad rolą alternatywnego splicingu RNA w rozwoju roślin, a także w odpowiedzi roślin na zmiany środowiskowe.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Pana  Jacka Jaśkowiaka i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego. Uzyskaliśmy też wsparcie finansowe ze strony MNiSW w formie dotacji na Działalność Upowszechniającą Naukę, a także ze strony międzynarodowej organizacji ICGEB (International Centre for Genetic Ingeneering and Biotechnology), która finansuje stypendia dojazdowo/pobytowe dla młodych uczestników. Spotkania te dają impuls do dalszych owocnych badań i nawiązywania nowych współprac.

Więcej na stronie https://sciforum.net/conference/PostEURASNET2016